Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lanatural.pl

Właścicielem serwisu – sklepu internetowego lanatural.pl jest przedsiębiorca Tomasz Prokop prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Prokop z siedzibą w Niepołomicach (32-005), przy ulicy Na Tamie 2a, zwany dalej sprzedawcą, wpisanym do CEIDG, NIP: 6831954573

Przed zakupem produktu nabywca zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem i zaakceptować poprzez jego odhaczenie na podstronie dotyczącej zakupu www.lanatural.pl

Sklep dostępny pod adresem www.lanatural.pl dokłada wszelkich starań aby klienci czuli się komfortowo i bezpiecznie, a zakupy dokonane w sklepie były zawsze udane. Sklep działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy e-commerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi transakcji.

I. Definicje regulaminowe
II. Postanowienia wstępne regulaminu
III. Rejestracja w sklepie internetowym
IV. Procedura składania zamówień – zawarcie umowy sprzedaży
V. Zapłata ceny
VI. Realizacja dostawy towaru
VII. Odstąpienie od umowy – zwroty towarów
VIII. Procedura składania reklamacji
IX. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej
X. Polityka prywatności
XI. Postanowienia końcowe

I. Definicje regulaminowe

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami

SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.lanatural.pl

SPRZEDAWCA – firma Tomasz Prokop z siedzibą w Niepołomicach, pod adresem: ul. Na Tamie 2, 32-005 Niepołomice, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wnioskiem nr 001715817/2012, NIP: 6831954573, REGON: 122738040

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca towary za pośrednictwem sklepu internetowego www.lanatural.pl

USŁUGODAWCA – Tomasz Prokop z siedzibą w Niepołomicach, pod adresem: ul. Na Tamie 2, 32-005 Niepołomice, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wnioskiem nr 001715817/2012, NIP: 6831954573, REGON: 122738040

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego www.lanatural.pl

STRONY – obie strony umowy tj. sprzedawca i klient

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru i określające istotne jej warunki

UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego

KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane usługobiorcy w tym informacje o złożonych zamówieniach.

REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na wprowadzeniu danych przez klienta do utworzonego przez usługodawcę panelu

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem za pośrednictwem sklepu internetowego

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne

TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego

KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.lanatural.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

II. Postanowienia wstępne regulaminu

1.Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania umów sprzedaży w sklepie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw regulujących ten obowiązek.

Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego www.lanatural.pl sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2.Regulamin znajdujący się na stronie internetowej www.lanatural.pl, wszelkie materiały się w nim znajdujące, nazwa sklepu oraz inne loga i znaki sklepu stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie www.lanatural.pl bez zgody właściciela są zabronione.

3.Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lanatural.pl jest Tomasz Prokop z siedzibą w Niepołomicach, pod adresem: ul. Na Tamie 2, 32-005 Niepołomice, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wnioskiem nr 001715817/2012, NIP: 6831954573, REGON: 122738040

Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.lanatural.pl jest sprzedaż detaliczna i hurtowa kosmetyków, suplementów diety, perfum oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

4.Wszystkie produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.lanatural.pl są fabrycznie nowe oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

5.Klient może korzystać ze sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

6.Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a klientem zawierana jest w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

7.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

8.Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

III. Rejestracja w sklepie internetowym

1.Rejestracja w sklepie internetowym www.lanatural.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

2.W celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji oraz aby umożliwić sprzedawcy realizację przyszłych zamówień, użytkownik powinien podać następujące dane:

 • e-mail,
 • imię,
 • nazwisko,
 • adres (ulica, numer domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy),
 • numer telefonu (komórkowy lub stacjonarny).

Opcjonalnie użytkownik może uzupełnić dodatkowe pola:

 • firma i numer NIP (dotyczy wyłącznie użytkowników będącymi jednocześnie przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego),
 • uwagi do sklepu.>

3.W przypadku gdy dane użytkownika niezbędne do realizacji zamówienia ulegną zmianie, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością i poinformowaniu o tym sklepu.

4.Zaleca się, aby klient zachował staranność przy wypełnianiu formularza rejestracji, ponieważ podanie niepełnych bądź nieprawdziwych danych, jak również brak innej możliwości weryfikacji danych teleadresowych uniemożliwi sprzedawcy realizację zamówienia.

5. Rejestracja w sklepie internetowym jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron sklepu internetowego, jej warunkiem jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku z usługami świadczonymi w ramach Witryny, niniejszy sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności takie, które służą zapobieganiu pozyskiwania danych osobowych przesyłanych w Internecie i ich modyfikacji przez osoby nieuprawnione.

IV. Procedura składania zamówień – zawarcie umowy sprzedaży

2.Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie internetowej www.lanatural.pl, w szczególności ich właściwości, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4.Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta.

5.Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.lanatural.pl. Klient może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sprzedawcy i przesłanie go do sklepu lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie. 6.Formularz wypełniany jest zgodnie z informacjami widocznymi w trakcie uzupełniania. W przypadku zamówień składanych poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie, użytkownik, aby umożliwić sprzedawcy realizację zamówienia, powinien podać dane, o których mowa w rozdziale III.

7.W celu złożenia zamówienia klient powinien wejść na stronę internetową sklepu, dodać do wirtualnego „koszyka” towar, który zamierza kupić. Dodanie towaru do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.

Koszyk” umożliwia klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

8.Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie towary, określić rodzaj wysyłki i metodę płatności i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.

9.Po złożeniu prawidłowego zamówienia przez klienta, sprzedawca sprawdza dostępność towaru w magazynie i w przypadku pozytywnej weryfikacji przesyła niezwłocznie klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) informację o przyjęciu zamówienia. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia klientowi przez sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

10.Sprzedawca podaje informacje, do których wskazania klientowi przed zawarciem umowy jest zobowiązany zgodnie z przepisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny tj.

 • imię i nazwisko (nazwa), adres zamieszkania (siedzibę) przedsiębiorcy oraz organ, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numer, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;
 • istotne właściwości świadczenia i jego przedmiotu;
 • cena lub wynagrodzenie obejmujące wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki;
 • zasady zapłaty ceny lub wynagrodzenia;
 • koszty oraz termin i sposób dostawy;
 • prawo odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków ustawowych;
 • koszty wynikające z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy;
 • termin, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący;
 • minimalny okres, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe;
 • miejsce i sposób składania reklamacji;
 • prawo wypowiedzenia umowy na czas nieoznaczony o świadczenie ciągłe lub okresowe.

na stronie internetowej www.lanatural.pl oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail.

11.W celu prawidłowej i możliwie najszybszej realizacji zamówienia, jak również w celu weryfikacji, czy dane wskazane w zamówieniu są poprawne, sprzedawca może dodatkowo kontaktować się z klientem telefonicznie bądź poprzez wiadomość e-mail.

Zamówienia są realizowane we wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem świąt i dni wolnych ustawowo od pracy.

12.Na całkowity czas realizacji zamówienia składa się procedura przygotowania towaru przez sprzedawcę oraz czas potrzebny podmiotowi realizującemu dostawę na dostarczenie przesyłki do kupującego. Maksymalnie czas realizacji złożonego zamówienia wynosi do 14 dni roboczych. Zazwyczaj czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych. W razie wątpliwości klient może skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

13.Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez klienta.

Klient ma możliwość złożenia zamówienia specjalnego. Zamówienia specjalne w sklepie www.lanatural.pl to towary i świadczenia o właściwościach określonych przez klienta, będącego jednocześnie konsumentem w świetle art. 221 Kodeksu cywilnego, w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

14.Za zamówienia specjalne uważa się towary, gdzie klient projektuje własne, zindywidualizowane logo lub wzór, które następnie jest umieszczane przez sprzedawcę na towarze.

15.W przypadku zamówień specjalnych zawierana jest odrębna umowa pomiędzy sklepem a klientem. Treść umowy, której przedmiotem jest zamówienie specjalne każdorazowo jest przesyłana klientowi przed jej zawarciem. W przedmiotowej umowie sprzedawca zawiera informacje, do których podania jest zobowiązany zgodnie z przepisami prawa konsumenckiego. Do niniejszych umów nie stosuje się zapisów niniejszego regulaminu.

V. Zapłata ceny

1.Płatności za nabyte w sklepie przez klienta towary dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w sklepie oraz innych ustalonych ze sprzedawcą.
2.Wszystkie ceny uwidocznione na stronie sklepu internetowego www.lanatural.pl podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatki i opłaty w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do klienta podane są oddzielnie na stronie internetowej sprzedawcy oraz są widoczne dla klienta w formularzu przed złożeniem zamówienia.
3.Sklep umożliwia klientowi następujące formy płatności:

 • przedpłata na konto bankowe,
 • płatności on-line,
 • płatność gotówką przy odbiorze.

4.W przypadku wyboru przez klienta płatności w postaci przedpłaty na konto sprzedawcy, przelew powinien zostać dokonany na rachunek bankowy sprzedającego:
mBank 70 1140 2004 0000 3102 3651 7743
W tytule przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia.

5.Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez klienta.

6.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

7.Sprzedawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Akcje promocyjne polegają na okresowym obniżeniu ceny towaru. Okresowe obniżenie ceny towaru obowiązuje do wyczerpania towarów objętych akcją promocyjną lub do momentu upłynięcia okresu czasu, na jaki akcja była przewidziana. O rozpoczęciu i zakończeniu akcji promocyjnych, w tym o wyczerpaniu towarów objętych akcją promocyjną sprzedawca poinformuje klientów.

8.Akcje promocyjne nie łączą się ze sobą. W razie jakichkolwiek wątpliwości w przedmiocie obowiązywania i zakresu akcji promocyjnych zaleca się, aby klienci skontaktowali się ze sprzedawcą.

VI. Realizacja dostawy towaru

1.Sklep realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.Dostawa następuje na adres wskazany przez klienta w zamówieniu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (daty i godziny) ze sprzedawcą możliwy jest odbiór osobisty towaru pod adresem: os. Strzelców 21/28, 31-422 Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:00-18:00.

3.Jeżeli sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

4.Jeżeli sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, sprzedawca może za zgodą klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

5.Zaleca się, aby klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą.

6.Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

7.Na termin otrzymania przesyłki przez Kupującego składa się czas realizacji Zamówienia i czas dostawy przesyłki. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dotrzymanie terminu Kupujący zostanie o nich niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.

VII. Odstąpienie od umowy – zwroty towarów

1.Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a) w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym – od dnia zawarcia umowy,
b) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą) – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy,
c) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,
d) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,
e) w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

3. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. w formie pisma wysłanego pocztą na adres: ul. Na Tamie 2a, 32 – 005 Niepołomice

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na poniższym formularzu. Wykorzystanie poniższego formularza ma na celu ułatwienie realizacji procedury odstąpienia od umowy i nie jest obligatoryjne:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Sz. P. Tomasz Prokop,

ul. Na Tamie 2a, 32 – 005 Niepołomice,

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy / umowy dostawy następujących rzeczy / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data zawarcia umowy / odbioru…..………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)…………………………………………………………………………
Adres konsumenta(-ów) (pełny adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail): ……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

data, podpis Konsumenta (-ów)(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
* niepotrzebne skreślić

5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu przed upływem 14 – dniowego terminu.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać osobie upoważnionej do odbioru niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarcza odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności ich poniesienia.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WYŁĄCZENIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
a) w której przedmiotem świadczenia są Towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia
b) w której przedmiotem świadczenia są Towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

VII. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Jeżeli Kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

4. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).

6. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

7. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

8. Sprzedawca odpowiada w stosunku do Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili. W razie stwierdzenia przez Kupującego wystąpienia wady w Towarze, Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Sprzedawcę o występującej wadzie, przesyłając wiadomość na adres: ul. Na Tamie 2a, 32 – 005 Niepołomice.

9. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. Sprzedawca może jednak niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunąć, chyba że Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru na wolny od wad żądać usunięcia wady, chyba że sposób doprowadzenia Towaru do zgodności z umową wybrany przez Kupującego jest niemożliwy lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

10. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeśli wada jest nieistotna.

11. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.

12. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do oświadczenia Konsumenta, w którym Konsument żąda wymiany, usunięcia wad lub obniżenia ceny Towaru o podaną kwotę, o którą cena ma być obniżona.

13. Celem usprawnienia procesu reklamacyjnego Kupujący proszony jest o przesłanie dokładnego opisu niezgodnego z umową Towaru oraz dołączenie dowodu zakupu.

14. Kupujący wykonujący uprawnienia z zakresu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć na koszt Sprzedawcy wadliwy Towar na adres: ul. Na Tamie 2a, 32 – 005 Niepołomice.

15. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Powyższe stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez sprzedawcę.

16. Jeżeli Sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, Kupujący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

17. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Towaru Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, a w przypadku gdy Kupującym jest Konsument – z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat od dnia wydania Towaru. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i o żądaniu obniżenia ceny kończy się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, a w przypadku gdy Kupującym jest Konsument – z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat od dnia wydania Towaru. Jeżeli termin przydatności do użycia danego Towaru kończy się po upływie 2 lat od dnia wydania Towaru Kupującemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne stwierdzone przed upływem tego terminu.

18. Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, Sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.

19. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Powyższe stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej.

20. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Kupujący jest zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej, umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie zwalnia Sprzedawcy od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba że Kupujący wiedział, iż prawa Sprzedawcy były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo.

21. Jeżeli Kupujący uniknął utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, albo skutków jej obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, Sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając Kupującemu zapłaconą sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.

22. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy o terminach przy rękojmi za wady fizyczne rzeczy (VIII.8 Regulaminu), z tym że bieg terminu, o którym mowa w tym przepisie, rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

23. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w stosunku do Kupującego niebędącego jednocześnie Konsumentem jest wyłączona.

IX. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej

1.Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:

 • założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym,
 • umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,
 • newsletter.

2.Świadczenie usług elektronicznych przez usługodawcę jest bezpłatne.

Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta oraz usługa newsletter w sklepie internetowym zawierane są na czas nieoznaczony.

3.Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożeniu zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez usługobiorcę.

4.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024×768 pikseli.

5.Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

6.Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub też pisemnie na adres sprzedawcy. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

7.Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail: kontakt@lanatural.pl lub w inny uzgodniony przez strony sposób.

8.Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres sprzedawcy.

9.Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej, w wypadku gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

10.Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez usługodawcę lub usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.

11.Na drodze porozumienia stron usługodawca i usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie.

X. Polityka prywatności

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku z usługami świadczonymi w ramach Witryny, niniejszy sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności takie, które służą zapobieganiu pozyskiwania danych osobowych przesyłanych w Internecie i ich modyfikacji przez osoby nieuprawnione.
 2. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy lanatural.pl prowadzonym pod adresem http://www.lanatural.pl (zwaną dalej Witryną) przez Tomasz Prokop z siedzibą pod adresem: ul. Na Tamie 2a, 32 – 005 Niepołomice

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcelina Prokop z siedzibą pod adresem: ul. Na Tamie 2a, 32 – 005 Niepołomice.

  Sklep internetowy dokłada wszelkich starań i podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego.

  JAKIE DANE ZBIERA SKLEP INTERNETOWY W SPOSÓB AUTOMATYCZNY PODCZAS KORZYSTANIA Z WITRYNY?

  Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych podczas samego korzystania z Witryny, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej.

  Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny. Wykorzystywane przez sklep internetowypliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji, takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

  JAKIE DANE ZBIERA SKLEP INTERNETOWY PODCZAS REJESTRACJI I DOKONYWANIA ZAKUPÓW

  Sklep internetowy będzie od Państwa zbierała następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

  – nazwisko i imię;

  – adres zameldowania na pobyt stały;

  – adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania;

  – adres poczty elektronicznej;

  – numer telefonu.

  Sklep internetowy może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Sklep internetowy przechowuje dane osobowe przez czas nieokreślony.

  Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

  Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu e-mail wskazanego poniżej.

  UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI

  W celu realizacji umowy, sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane takim swoim partnerom, za pomocą których realizuje własne zobowiązania. Są to np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

  Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

  ŚRODKI TECHNICZNE I PAŃSTWA OBOWIĄZKI

  Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Sklep internetowy  zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Sklep internetowy nie może wykorzystywać danych osobowych Klientów w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

  Podjęte przez nas kroki mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zadbają Państwo o ich bezpieczeństwo. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem wpisania ich w trakcie logowania do Witryny. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy wylogować się po zakończeniu korzystania z Witryny.

  W JAKI SPOSÓB MOŻECIE PAŃSTWO KORZYSTAĆ Z PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW?

  W ramach Witryny macie Państwo możliwość podglądu i edycji własnych danych w każdym czasie, po zalogowaniu się na swoje konto w sklepie internetowym z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub w przypadku wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.

  Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania ich zmiany, zablokowania lub usunięcia, a także do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku prosimy o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej. W przypadku nieprawidłowości w zakresie przechowywania Państwa danych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  PYTANIA I ZASTRZEŻENIA

  Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane na adres:

  kontakt@lanatural.pl

XI. Postanowienia końcowe

1.Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić z powodu zmian w prawie powszechnie obowiązującym lub z powodu zmian w polityce rozwoju i działalności sklepu, po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto.

2.Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

3.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4.Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia działania strony internetowej w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby sprzedawcy.

5.Użytkownicy mogą kontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób:

 • telefonicznie: 698 322 258,
 • e-mail: kontakt@lanatural.pl
 • pisemnie na adres: lanatural.pl Tomasz Prokop ul.Na Tamie 2a, 32 -005 Niepołomice

6.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.lanatural.pl. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go i zapisanie w pamięci komputera.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.